Biura Obsługi Klienta (62) 591-72-72. Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 16.00
Przewoźnicy UPS, DPD, DHL, FedEx oraz Geis mogą traktować przesyłki owinięte folią stretch jako niestandard. Informacja w aktualnościach

Tanie przesyłki

, usługi kurierskie tanie, przesyłka krajowa,

firma kurierska

, przesyłka paletowa, wysyłanie paczek, cena wysłania paczki, przesyłki kurierskie

Zamów kuriera

Skorzystaj z kreatora wysyłki abyś mógł zamówić kuriera po najbardziej atrakcyjnej dla Ciebie cenie. Zamów kuriera przez internet

Wycena przesyłki

Wyceń własną przesyłkę i wybierz najlepszy pakiet dla siebie. Sprawdź ile zaoszczędzisz.wycena_paczkii_b
Regulamin

 


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POLKURIER.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU
 4. OBOWIĄZKI SPEDYTORA
 5. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
 6. SPOSOBY I WARUNKI  PŁATNOŚCI
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTYLŁU UMOWY PRZEOWZU
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polkurier.pl prowadzony jest przez spółkę MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl, telefon kontaktowy 625917272.

1.2. Serwis Internetowy jest platformą internetową umożliwiającą Zleceniodawcy składanie Zleceń Spedycji Spedytorowi. Na podstawie złożonych Zleceń Spedycji Spedytor następnie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy Usługi Spedycji. Spedytor nie świadczy natomiast Usługi Przewozu, która świadczona jest przez Przewoźnika na podstawie Umowy Przewozu zawartej między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji.

1.3. Spedytor posiada licencją na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr 00010.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia dotyczące Usługobiorcy odnoszą się również do Usługobiorcy Pro, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

1.5. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.6. Definicje:

 1. CENNIK – cennik wynagrodzenia oraz opłat Spedytora z tytułu Umowy Spedycji dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik". Integralną częścią cennika są Cenniki Przewoźników określające szczegółowo wynagrodzenie oraz opłaty Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu.
 2. CENNIK PRZEWOŹNIKA – cennik wynagrodzenia oraz opłat Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik" i/lub na stronie internetowej Przewoźnika.
 3. DHL – spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), NIP:5270022391, numer KRS: 0000047237.
 4. DOTPAY.PL - serwis obsługujący płatności elektroniczne, którego właścicielem jest Dotpay S.A. z siedziba w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.
 5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 7. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym (zakładka „Zamów kuriera”) umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zlecenie Spedycji.
 8. GEIS – spóła GEIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce), NIP  9591856995, numer KRS: 0000326471.
 9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, szablony adresów nadania, szablony adresów odbiorców, szablony Przesyłek, informacje o płatnościach oraz informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zleceniach Spedycji.
 11. NUMER KLIENTA – numer identyfikujący Zleceniodawca. Znajduje się on na umowie oraz na każdym dokumencie wysyłanym przez Spedytora do Zleceniodawcy.
 12. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze poźn. zm.).
 13. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
 14. PRZESYŁKA – rzecz lub rzeczy ruchome mogące być przedmiotem Umowy Spedycji i Umowy Przewozu.
 15. PRZEWOŹNIK – DHL, GEIS lub UPS przyjmujący Przesyłkę od Zleceniodawcy i świadczący usługi przewozu Przesyłki na podstawie Umowy Przewozu zawartej ze Spedytorem w celu realizacji Umowy Spedycji.
 16. REGULAMIN PRZEWOŹNIKA – regulamin Przewoźnika określający warunki Umowy Spedycji w zakresie realizacji Umowy Przewozu, w tym przewozu Przesyłki.
 17. UMOWA PRZEWOZU – umowa przewozu zawarta między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.
 18. UMOWA SPEDYCJI – umowa spedycji Przesyłki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana między Spedytorem, a Zleceniodawcą zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.
 19. USŁUGA PRZEWOZU – usługi świadczone przez Przewoźnika w ramach zawartej ze Spedytorem Umową Przewozu Przesyłki. W ramach usług Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do przewiezienia Przesyłki (w tym przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) na warunkach określonych w Umowie Przewozu.
 20. USŁUGA SPEDYCJI – usługi świadczone przez Spedytora w ramach zawartej ze Zleceniodawcą Umową Spedycji. W ramach usług Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikiem zgodnie z Regulaminem Przewoźnika i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy.
 21. UPS - spółka UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa), NIP: 5221004200, numer KRS: 0000036680.
 22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 23. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 24. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym składanie Zleceń Spedycji i zawieranie Umów Spedycji, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 25. USŁUGODAWCA, SPEDYTOR, ZLECENIOBIORCA – spółka MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl.
 26. ZLECENIE SPEDYCJI, ZLECENIE – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Spedytorowi przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Spedycji ze Spedytorem.
 27. ZLECENIODAWCA – Usługobiorca albo Usługobiorca Pro składający Zlecenie Spedycji Przesyłki i/lub będący stroną Umowy Spedycji ze Spedytorem.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zlecenia.

 1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków:
 2. (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
 3. (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz
 4. (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 5. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa Konta, adres poczty elektronicznej, hasło, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców Pro niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego usługi drogą elektroniczna polegające na: prowadzeniu konta w serwisie internetowym, udostępnianiu w serwisie internetowym wyszukiwarki przesyłek, udostępnieniu w serwisie internetowym platformy do składania zleceń.
 7. Formularz Zlecenia:
 8. korzystanie z Formularza Zlecenia możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się na Konto (w razie braku Konta, niezbędne jest jego uprzednie utworzenie zgodnie z pkt. 2.1.1. Regulaminu)
 9. korzystanie z Formularza Zlecenia rozpoczyna się z momentem wyboru Przewoźnika przez Zleceniodawcę w Formularzu Zlecenia. Złożenie Zlecenia Spedycji następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:
 10. (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia i
 11. (2) kliknięciu pola „Wyślij zlecenie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 12. W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie następujących danych (dane wymagane są każdorazowo oznaczone na stronie internetowej Serwisu Internetowego): dane nadawcy i odbiorcy Przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące Przesyłki (w zależności od wybranego Przewoźnika - rodzaj Przesyłki, ilość Przesyłek, wymiary Przesyłki/ek, waga Przesyłki, cechy szczególne Przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego Przewoźnika i rodzaju Przesyłki/Usługi Przewozu - zawartość Przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia Przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru Przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych), rodzaj Usługi Przewozu, dodatkowe informacje dla Przewoźnika.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Serwis internetowy polegający na prowadzeniu konta w serwisie internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.

 1. Korzystanie z Formularza Zlecenia ma charakter wielorazowy i każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji za jego pośrednictwem.

2.4. Z Konta i Formularza Zlecenia może korzystać jedynie Usługobiorca lub upoważniona przez niego osoba.

2.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 2. Drukarka.
 3. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

2.7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji.

2.8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Warunki  rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych (Konto):

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej na poniższych warunkach:
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl oraz obowiązkowo pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro wskazany w ramach Konta.
 6. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
 7. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

3.ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU

 

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Zawarcie i realizacja Umowy Spedycji za pomocą Formularza Zlecenia

 1. W celu zawarcia Umowy Spedycji niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zlecenia Spedycji za pomocą Formularza Spedycji.
 2. Po złożeniu Zlecenia Spedycji Spedytor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zleceniem Spedycji oraz jednocześnie przyjmuje Zlecenie Spedycji do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia Spedycji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zlecenia Spedycji adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zlecenia Spedycji, oświadczenia Spedytora o otrzymaniu Zlecenia Spedycji i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Spedycji między Zleceniodawcą, a Spedytorem.
 3. W przypadku Usługobiorców Pro Spedytor zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Spedycji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

3.3. Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt. 3.4.2. Regulaminu Serwisu – w tym wypadku Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji po otrzymaniu płatności od Zleceniodawcy tytułem Umowy Spedycji.  Płatności dokonuję się poprzez stronę serwisu DOTPAY.PL ,gdzie klient zostaje przekierowany po złożonym zleceniu.

3.4. Przy zawieraniu umowy bezpośrednio ze Spedytorem naliczana jest opłata aktywacyjna w kocie 19.90zł netto oraz abonament miesięczny w kwocie 1zł netto. Umowa pozwala na przydzielenie większych rabatów cenowych oraz odroczonego terminu płatności na podstawie faktury.

3.5. Spedytor udostępnia Zleceniodawcy list przewozowy oraz potwierdzenie nadania Przesyłki z chwilą:

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających odrębną (poza Regulaminem Serwisu) pisemną umowę współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji i zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu, chyba że odrębna umowa współpracy stanowi inaczej.
 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających odrębnej pisemnej umowy współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje wyłącznie Regulamin Serwisu): z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji, zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu oraz dokonania płatności tytułem Umowy Spedycji zgodnie z Cennikiem.

3.6. Udostępnienie Zleceniodawcy listu przewozowego oraz potwierdzenia nadania Przesyłki następuje poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, udostępnienie ich do pobrania w ramach Konta w zakładce „Lista zamówień” oraz w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.4.1. Regulaminu Serwisu, poprzez udostępnienia ich do pobrania na stronie internetowej Serwisu Internetowego po złożeniu Zlecenia Spedycji.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zleceniodawcy treści zawieranej Umowy Spedycji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Zleceniodawcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu. Treść Umowy Spedycji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.8. Termin i warunki realizacji Usługi Przewozu w ramach zawartej Umowy Spedycji określone są w Regulaminie Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Niezależnie od postanowień Regulaminu Przewoźnika Spedytor wskazuje, iż w przypadku Usług Przewozu realizowanych na palecie (przesyłki paletowe) Przesyłki odbierane są od nadawcy przez Przewoźnika w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze) od momentu zawarcia Umowy Spedycji i dostarczane są odbiorcy Przesyłki w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze).

3.9. Zwrot pobrań następuje maksymalnie do 10 dni roboczych od kolejnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki. Czas oczekiwania zależy od przewoźnika, którym paczka jest wysłana:                                                                                                                                                                                          

UPS – zwrot do 5 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki
InPost – zwrot do 10 dni roboczych od momentu doręczenia paczki                                                               
GEIS – zwrot do 10 dni roboczych od momentu doręczenia paczki                                                                                                     DHL – zwrot 10 dni roboczych od momentu doręczenia paczki
DPD – zwrot 10 dni roboczych od momentu doręczenia paczki
FedEx – zwrot 6-7 dni roboczych od dnia doręczenia paczki              

Zwrot pobrania oznacza przekazanie kwoty pobrania na wskazany przez zleceniodawcę w zleceniu rachunek bankowy.

                                                                                                  

 

4.OBOWIĄZKI SPEDYTORA

 

4.1. Spedytor obowiązany jest za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usług Spedycyjnych zgodnie z zawartą Umową Spedycji. W szczególności Spedytor obowiązany jest do zawarcia Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Przewoźnika z wybranym przez Zleceniodawcę Przewoźnikiem i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji złożonym przez Zleceniodawcę.

4.2. Spedytor obowiązany jest wykonywać Usługi Spedycyjne zgodnie z Umową Spedycji zawartą na podstawie Zlecenia Spedycji złożonego przez Zleceniodawcę.

4.3. Spedytor przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Spedycji będzie występował w imieniu własnym.

4.4. Spedytor obowiązany jest zawrzeć Umowę Przewozu Przesyłki z Przewoźnikiem wskazanym przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji i na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika.

4.5. Spedytor obowiązany jest w ramach Konta udostępnić Zleceniodawcy informację o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu oraz umożliwić Zleceniodawcy śledzenie nadanych Przesyłek.

4.6. Spedytor obowiązany jest udzielić Zleceniodawcy informacji o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu za pośrednictwem swojego Biura Obsługi Klienta (dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) po podaniu przez Zleceniodawcę indywidualnego numeru Zleceniodawcy w Serwisie Internetowym (informacja o indywidualnym numerze Zleceniodawcy dostępna jest w ramach Konta w zakładce „Ustawienia”)  oraz imienia i nazwiska Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej w tym zakresie przez Zleceniodawcę.

 

5.OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

5.1. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia z tytułu Umowy Spedycji oraz zwrotu wydatków i opłat, które Spedytor poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy. Wysokość wynagrodzenia, wydatków oraz opłat wskazana jest w Cenniku oraz w Cenniku Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Cennik Przewoźnika stanowi integralną część Cennika Spedytora.

5.2. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi kosztów określonych w Regulaminie Przewoźnika oraz Cenniku, jakie poniósł Spedytor na skutek podania przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Zleceniodawca odpowiedzialności nie ponosi.

5.3. Zleceniodawca zobowiązuje się nie kwestionować zasadności i wysokości wynagrodzenia, wydatków oraz opłat   wskazanych przez przewoźnika w związku z realizacją Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu.

5.4. Zleceniodawca jest zobowiązany pobrać potwierdzenie wydania paczki właściwemu kurierowi wraz z jego podpisem, co daje możliwość dochodzenia praw reklamacji.                

5.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do aktywowania konta wciągu 30dni od podpisania umowy przez nadanie pierwszej paczki, aby zachować przydzielone rabaty.

5.6. Zleceniodawca zobowiązany jest do podawania swojego numeru klienta( jest to numer identyfikacyjny, który znajduje się na każdym piśmie wysłanym przez Spedytora do zleceniodawcy) podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego ze spedytorem.

5.7. Zleceniodawca obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego Przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

5.8. Zleceniodawca obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:  

 1. podania w Zleceniu Spedycji danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów Przesyłki oraz miejsca dostawy, 
 2. przygotowania Przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi właściwie zapakowanej Przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu Spedycji adresem,
 3. wydrukowania, umieszczenia trwale na Przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Spedytora za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
 4. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej Przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku Przesyłki,
 5. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
 6. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki, jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
 7. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

 

6.SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

6.1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy Spedycji jest płatne na następujących warunkach, chyba że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej:

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających odrębną (poza Regulaminem Serwisu) pisemną umowę współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: wynagrodzenie płatne jest na warunkach określonych w odrębnej umowie, a w braku określenia takich warunków zastosowanie znajduje odpowiednio pkt. 6.1.2. Regulaminu Serwisu.
 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających odrębnej pisemnej umowy współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje Regulamin Serwisu):  wynagrodzenie płatne jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy Spedycji.
 3. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanym przy podpisywaniu umowy oraz udostępniona na portalu www.polkurier.pl w zakładce „Faktury”. Zmiana adresu e-mail Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania umowy i tym samym niemożność dostarczenia mu faktury za dany okres nie zwalnia go od zapłaty za fakturę z danego okresu rozliczeniowego.

6.2. Zwrot wydatków i opłat oraz zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5.1. oraz 5.2. Regulaminu Serwisu powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wezwania Zleceniodawcy przez Spedytora do ich uiszczenia, chyba że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej.

6.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę Pro Spedytor zastrzega sobie prawo obciążenia Usługobiorcy Pro każdorazowo opłatą dodatkową w wysokości 100 zł netto z tytułu konieczności podjęcia czynności windykacyjnych (w szczególności wysłanie Usługobiorcy Pro wezwania do zapłaty). Postanowienie to nie narusza prawa Spedytora do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz związanym z tym prawem żądania zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego.

6.4. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie, spedytor ma prawo zablokować Zleceniodawcy dostęp do konta, a także zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania COD należne Zleceniodawcy.

6.5 Zleceniodawca ma możliwość uzgodnienia ze Spedytorem stałych kompensat pobrań COD na poczet faktur, usługa płatna jest 5zł netto miesięcznie.

6.6 W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie oraz braku uzgodnienia stałych kompensat za każdą wykonaną kompensatę do nieopłaconej faktury zostanie naliczona opłata 5zł netto.

6.7. W przypadku nie opłacenia faktury po 9-tym  dniu po terminie płatności włączona jest blokada konta. Dodatkowo przypominamy, że otrzymują Państwo 2 wezwania do zapłaty na adres mailowy podany podczas rejestracji przed blokadą konta. Opłata za zablokowanie konta umieszczona jest w cenniku głównym.

6.8. Zrealizowanie usługi nieuwzględnione w bieżącym okresie, mogą być rozliczane w okresach następnych. Przewoźnik ma 90dni na wystawienie weryfikacji lub korekty do faktury. Data zamówienia na zestawieniu jest datą otrzymania od przewoźnika informacji odnośnie wystawienia w/w dokumentów dotyczących danego zamówienia.

6.9. Zwrot środków za niezrealizowane zlecenie przysługuje w momencie, gdy przesyłka nie została podjęta przez kuriera do transportu.

6.10. Spedytor udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (serwis należy do spółki DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych).
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spedytora.

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA

7.1. Spedytor jest odpowiedzialny za Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy Spedycji, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

7.2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.

7.3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości Przesyłki były podane przy zawarciu Umowy Spedycji, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

7.4. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych, czy też z tytułu zawartej Umowy Spedycji.

7.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Spedytora/Zleceniobiorcy/Przewoźnika wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Pro tytułem wynagrodzenia z Umowy Spedycji, a w razie braku zawarcia Umowy Spedycji do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik w takim wypadku poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Pro. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

7.6. Ustawa  art. 24 ust. 1. pkt.3 wymaga , aby administrator danych, zwany spedytorem w niniejszej umowie informował osobę, której dane zostają umieszczone w zbiorze danych, o prawie dostępu do treści danych tej osoby oraz prawie do ich poprawiania.

7.7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 administrator danych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

7.8. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do danych, informacji lub dokumentów powszechnie dostępnych oraz jeżeli ich    ujawnienie konieczne jest do realizacji Umowy przez Strony, w szczególności do wykonania przez Spedytora Umów Spedycji.

7.9. Zgodnie z art. 32 ust. 1 każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zborze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI

1. Reklamacje z tytułu Umowy Spedycji Zleceniodawca może składać w szczególności za pośrednictwem portalu www.polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zaleca się podanie w powyższym zgłoszeniu jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
3.Odpowiedź Spedytora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.

 

9.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY PRZEWOZU

9.1. Tryb postępowania reklamacyjnego z tytułu Umowy Przewozu reguluje Prawo Przewozowe.
9.2. Reklamacja z tytułu realizacji Umowy Przewozu może zostać złożona przez Zleceniodawcę lub odbiorcę Przesyłki – w zależności, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką, bezpośrednio u Przewoźnika zgodnie z Prawem Przewozowym i Regulaminem Przewoźnika oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi za wyjątkiem przewoźnika GEIS Cargo, gdzie Reklamacje każdorazowo składa zleceniodawca, lub za pośrednictwem Spedytora – w tym ostatnim wypadku reklamację składa Zleceniodawca w szczególności za pośrednictwem portalu www.polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
9.3. Zgłoszenie pisemnej reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku terminowego uregulowania należności względem Spedytora.
9.4.Reklamacje zostają rozpatrywane przez przewoźników w ciągu 30 dni roboczych od zatwierdzenia przez przewoźnika poprawności zgłoszenia. Reklamację odnośnie przewoźnika InPost zleceniodawca składa bezpośrednio na stronie przewoźnika. Reklamacje odnośnie pozostałych przewoźników składane są przez Zleceniodawcę bezpośrednio na portalu www.polkurier.pl. Spedytor udziela pomocy przy składaniu reklamacji Zleceniobiorcy, kiedy na bieżąco zostanie  poinformowany o zaistniałej sytuacji.
Zleceniodawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków formalnych w reklamacji do 5 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

10.1. Usługobiorca/Zleceniodawca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 11.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10.3. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez którąś ze stron, nie zwalnia od obowiązku uregulowania powstałych wcześniej zobowiązań oraz zachowania tajemnicy handlowej.

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Usługobiorcą/Zleceniodawcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Usługobiorcą Pro/Zleceniodawcą nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO POLKURIER.PL

 

POLKURIER.PL – KIM JESTEŚMY

Serwis Internetowy Polkurier.pl jest platformą internetową umożliwiającą Zleceniodawcy składanie Zleceń Spedycji Spedytorowi. Na podstawie złożonych Zleceń Spedycji Spedytor następnie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy Usługi Spedycji. Spedytor nie świadczy natomiast Usługi Przewozu, która świadczona jest przez Przewoźnika na podstawie Umowy Przewozu zawartej między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji (dalej: „Polkurier.pl” lub „Serwis Internetowy”)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w serwisie Polkurier.pl jest spółka MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl (dalej: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl lub pisemnie na adres ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ( CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH)

Administrator Polkurier.pl dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie podawane przez korzystających z Serwisu Internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Polkurier.pl oraz dostarczania jego funkcjonalności. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych, Usług Spedycji oraz Usług Przewozu wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego;
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej usługi w Polkurier.pl korzystający jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z Polkurier.pl:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy nadawcy oraz odbiorcy Przesyłki;
 • adres nadawcy oraz odbiorcy Przesyłki;
 • NIP nadawcy Przesyłki;
 • adres poczty elektronicznej nadawcy Przesyłki;
 • numer telefonu kontaktowego nadawcy Przesyłki;
 • numer rachunku bankowego;

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy i złożenia zamówienia  wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

Administrator informuje, że jako korzystający z Serwisu Internetowego masz prawnie zagwarantowaną możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach prywatności w ramach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl lub pisemnie na adres ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Polkurier.pl, wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego, może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z danej usługi. np. usunięcie konta.

Zgodnie z art.32 ust. 1 każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych najczęściej będzie związane z realizacją Usługi Elektronicznej, Usługi Spedycji lub Usługi Przewozu za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Jeżeli wyrazisz uprzednią zgodę na marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora będziemy przetwarzać Twoje dane również w tym celu. Pamiętaj jednak, że taka zgoda zawsze może być przez Ciebie cofnięta.

 

KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem dwóch przypadków, o których mowa poniżej oraz gdy konieczność udostępnienie danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku Usługi Spedycji Administrator udostępnia dane osobowe usługobiorcy, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi, kurierom realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.Dane na liście przewozowym dostępne są dla nadawcy i odbiorcy przesyłki.

W przypadku korzystania przez usługobiorcę ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia dane osobowe usługobiorcy, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 

UWAGI KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną:

 • szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu (numeru klienta).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl lub pisemnie na adres ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy w Regulaminie Serwisu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.