REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POLKURIER.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU
 4. OBOWIĄZKI SPEDYTORA
 5. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
 6. SPOSOBY I WARUNKI  PŁATNOŚCI
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTYLŁU UMOWY PRZEOWZU
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polkurier.pl prowadzony jest przez spółkę MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl, telefon kontaktowy 625917272 (koszt połączenia standardowy).

1.2. Serwis Internetowy jest platformą internetową umożliwiającą Zleceniodawcy składanie Zleceń Spedycji Spedytorowi. Na podstawie złożonych Zleceń Spedycji Spedytor następnie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy Usługi Spedycji korzystając z usług Przewoźnika wskazanego przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji. Spedytor nie świadczy sam Usługi Przewozu – jest ona świadczona przez Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę na podstawie Umowy Przewozu zawartej między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji.

1.3. Spedytor posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr 00010.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu skierowanych wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym składanie Zleceń Spedycji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie i polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych za jego pomocą Usług Elektronicznych oraz składać Zlecenia Spedycji. Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe za pośrednictwem Serwisu są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nich za pomocą Usługodawcy i Serwisu.

1.6. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także do niestandardowych Usług Spedycji, które świadczone mogą być na postawie odrębnej umowy o świadczenie usług niestandardowych albo na podstawie niniejszego Regulaminu, szczególnie z uwzględnieniem punktu 11 Regulaminu. Za niestandardowe Usługi Spedycji uznaje się Usługi Spedycji dotyczące Przesyłek dla których Spedytor przygotowuje wycenę po indywidualnym zapytaniu Zleceniodawcy złożoną i zaakceptowaną zgodnie z punktem 11 Regulaminu, a sama Usługa Spedycji jest świadczona w takim wypadku z uwzględnieniem odrębności wskazanych w punkcie 11 Regulaminu.

1.7. Definicje:

 1. BAZA WIEDZY - dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod adresem https://www.polkurier.pl/knowledge-base wiążące dla Zleceniodawcy szczegółowe warunki, wytyczne i zasady Umowy Spedycji w zakresie realizacji Umowy Przewozu, w tym także przewozu Przesyłki albo jej wyłączenia z przewozu lub ograniczenia w przewozie, dalszej spedycji (jeżeli ma zastosowanie), weryfikacji Przesyłki oraz konieczności ponoszenia ewentualnych dodatkowych opłat i kosztów zgodnie z Cennikiem i Cennikiem Przewoźnika. Baza wiedzy ma pierwszeństwo stosowania przed Regulaminem Przewoźnika w razie ich niezgodności.
 2. CENNIK – cennik wynagrodzenia oraz opłat Spedytora z tytułu Umowy Spedycji dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik". Integralną częścią cennika Spedytora są Cenniki Przewoźników, którymi Spedytor posługuje się przy realizacji Usługi Spedycji, określające szczegółowo wynagrodzenie oraz opłaty Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu
 3. CENNIK PRZEWOŹNIKA – cennik wynagrodzenia oraz opłat Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik" i/lub na stronie internetowej Przewoźnika.
 4. DOTPAY.PL - serwis obsługujący płatności elektroniczne, którego właścicielem jest Dotpay S.A. z siedziba w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.
 5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Serwisie Internetowym.
 7. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym (zakładka „Zamów kuriera”) umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zlecenia Spedycji.
 8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, szablony adresów nadania, szablony adresów odbiorców, szablony Przesyłek, informacje o płatnościach oraz informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zleceniach Spedycji.
 10. NUMER KLIENTA – numer identyfikujący Zleceniodawcę nadawany przez Usługodawcę. Znajduje się on na każdym dokumencie wysyłanym przez Spedytora do Zleceniodawcy.
 11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze poźn. zm.).
 12. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
 13. PRZESYŁKA – rzecz lub rzeczy ruchome nadawana przez Zleceniodawcę i mogące być przedmiotem Umowy Spedycji i Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Serwisu, Bazą Wiedzy, Regulaminem Przewoźnika, Prawem Przewozowym oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 14. PRZEWOŹNIK – przewoźnik lub dalszy spedytor wybrany przez Zleceniodawcę podczas składania Spedytorowi Zlecenia Spedycji świadczący Usługi Przewozu lub dalszej spedycji Przesyłki na podstawie Umowy Przewozu zawartej ze Spedytorem w celu realizacji Umowy Spedycji. Przewoźnikami lub dalszymi spedytorami dostępnymi w Serwisie Internetowym są:
 • GEIS PARCEL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000326471, NIP: 9591856995
 • GEIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000053574, NIP: 5261025183
 • DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000631916, NIP: 9512417713
 • DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000028368, NIP 5260204110
 • "UPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000036680, NIP 5221004200
 • FEDEX EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000037973, NIP: 5261005306
 • INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000418380, NIP 6793081395
 • INPOST EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000543759, NIP 6793108059
 • Pocztex – "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA", numer KRS: 0000334972, NIP: 5250007313
 • "TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000357766, NIP 6342750606
 • Kurier48 –"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA", numer KRS: 0000334972, NIP: 5250007313
 • Ambro Express Sp. z o.o. Sp. k., numer KRS: 0000635536, NIP: 6681974952
 • GLS – Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS: 0000005009, NIP: 7851561831
 • Paczka w Ruchu – „RUCH” S.A, numer KRS: 0000020446, NIP: 5260250475
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Integralną częścią regulaminu jest Baza Wiedzy oraz Regulaminy Przewoźników, którymi Spedytor posługuje się przy realizacji Usługi Spedycji, określające szczegółowo warunki realizacji Umowy Przewozu, w tym także przewozu Przesyłki, dalszej spedycji (jeżeli ma zastosowanie), weryfikacji Przesyłki oraz konieczności ponoszenia ewentualnych dodatkowych opłat i kosztów zgodnie z Cennikiem i Cennikiem Przewoźnika
 2. REGULAMIN PRZEWOŹNIKA – regulamin Przewoźnika dostępnego w Serwisie określający wiążące dla Zleceniodawcy warunki Umowy Spedycji w zakresie realizacji Umowy Przewozu, w tym także przewozu Przesyłki, dalszej spedycji (jeżeli ma zastosowanie), weryfikacji Przesyłki oraz konieczności ponoszenia ewentualnych dodatkowych opłat i kosztów zgodnie z Cennikiem i Cennikiem Przewoźnika. Regulaminy przewoźników dostępne są pod linkami wskazanymi na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod Regulaminem i/lub bezpośrednio na stronie internetowej danego Przewoźnika.
 3. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polkurier.pl prowadzony przez Usługodawcę, którego zasady działania określa Regulamin.
 4. UMOWA PRZEWOZU – umowa przewozu lub dalszej spedycji zawarta między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem wybranym zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu, Cennikiem i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.
 5. UMOWA SPEDYCJI – umowa spedycji Przesyłki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana między Spedytorem, a Zleceniodawcą zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu, Cennikiem i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.
 6. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – umowa zawierana między Spedytorem, a Zleceniodawca poza Serwisem Internetowym, której przedmiotem jest ustalenie warunków współpracy w zakresie świadczenia Usług Spedycji wraz z zastrzeżeniem, że w zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin Serwisu wraz z Bazą Wiedzy, Regulaminem Przewoźnika, Cennikiem, Cennikiem Przewoźnika.
 7. USŁUGA PRZEWOZU – usługi świadczone przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika w ramach zawartej ze Spedytorem Umową Przewozu Przesyłki. W ramach usług Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do przewiezienia Przesyłki (w tym przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) na warunkach określonych w Umowie Przewozu lub do świadczenia usług dalszej spedycji zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.
 8. USŁUGA SPEDYCJI – usługi świadczone przez Spedytora w ramach zawartej ze Zleceniodawcą Umową Spedycji. W ramach usług spedycji Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do zawarcia Umowy Przewozu z wybranym przez Zleceniodawcę Przewoźnikiem zgodnie z Regulaminem Serwisu, Bazą Wiedzy, Cennikiem oraz Regulaminem Przewoźnika i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym składanie Zleceń Spedycji i zawieranie Umów Spedycji, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 12. USŁUGODAWCA, SPEDYTOR, ZLECENIOBIORCA, ADMINISTRATOR – spółka MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl.
 13. ZLECENIE SPEDYCJI, ZLECENIE – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Spedytorowi przez Zleceniodawcę zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Spedycji ze Spedytorem.
 14. ZLECENIODAWCA – Usługobiorca albo Usługobiorca Pro składający Zlecenie Spedycji Przesyłki i/lub będący stroną Umowy Spedycji ze Spedytorem.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zlecenia.

2.1.1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa Konta, adres poczty elektronicznej, hasło, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców Pro niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2 Formularz Zlecenia - korzystanie z Formularza Zlecenia możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się na Konto (w razie braku Konta, niezbędne jest jego uprzednie utworzenie zgodnie z pkt. 2.1.1. Regulaminu). Korzystanie z Formularza Zlecenia rozpoczyna się z momentem wyboru Przewoźnika przez Zleceniodawcę w Formularzu Zlecenia. Złożenie Zlecenia Spedycji następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia i (2) kliknięciu pola akcji– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie następujących danych (dane wymagane są każdorazowo oznaczone na stronie internetowej Serwisu Internetowego): dane nadawcy i odbiorcy Przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące Przesyłki (w zależności od wybranego Przewoźnika - rodzaj Przesyłki, ilość Przesyłek, wymiary Przesyłki/ek, waga Przesyłki, cechy szczególne Przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego Przewoźnika i rodzaju Przesyłki/Usługi Przewozu - zawartość Przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia Przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru Przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych), rodzaj Usługi Przewozu, dodatkowe informacje dla Przewoźnika.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Serwis internetowy polegający na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym zawierana jest na czas nieokreślony. Korzystanie z Formularza Zlecenia ma charakter wielorazowy i każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji za jego pośrednictwem.

2.3.1. Dane zamieszczone w ramach Konta Usługobiorcy, w zakładkach „Lista zamówień”, „Reklamacje” oraz „Pobrania” dostępne są do samodzielnego wglądu przez Usługobiorcę przez okres do 12 miesięcy wstecz od dnia bieżącego, po tym okresie są one automatycznie archiwizowane przez Usługodawcę i nie są już widoczne w ramach Konta Usługobiorcy. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy zarchiwizowane dane na jego indywidualne żądanie i pod warunkiem, że nadal posiada te dane.

2.4. Z Konta i Formularza Zlecenia może korzystać jedynie Usługobiorca lub upoważniona przez niego osoba.

2.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; Drukarka oraz Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

2.7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji.

2.8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Warunki  rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych (Konto):

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej na poniższych warunkach:
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl oraz obowiązkowo pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro wskazany w ramach Konta.
 6. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

2.10.  Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w ramach Konta możliwość zintegrowania Konta z „Usługą Dostawy” dostarczoną w ramach serwisu internetowego allegro.pl przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań na zasadach zawartych w regulaminie tej usługi dostępnym pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/16 

 1. Po dokonaniu integracji „Usługi Dostawy” dostarczonej przez Allegro.pl sp. z o.o.  Usługobiorca ma możliwość w ramach swojego Konta zarządzania przesyłkami zlecanymi w ramach w/w "Usługi Dostawy" z wykorzystaniem przewoźników DPD Polska sp. z o.o. (Allegro Kurier DPD i Allegro Kurier DPD Pobranie) oraz InPost Sp.z o.o. (Allegro Paczkomaty InPost);
 2. Integracja "Usługi Dostawy" oznacza jedynie techniczną możliwość zarządzania przesyłkami zlecanymi w ramach tej usługi zgodnie z jej regulaminem – Usługodawca Serwisu nie staje się w tym wypadku Spedytorem i nie świadczy Usług Spedycji w odniesieniu do tak zleconych przesyłek oraz nie jest odpowiedzialny za naliczanie i pobieranie wynagrodzenia za przesyłki zlecone w ramach tej usługi. Podobnie złożenie zlecenia w ramach tej usługi nie powoduje zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikami dostępnymi w Serwisie;
 3. Wszelkie rozliczenia i reklamacje dotyczące przesyłek zleconych przez Usługobiorcę w ramach „Usługi Dostawy” dostarczonej przez Allegro.pl sp. z o.o. i świadczonych w ramach tej usługi usług spedycji lub przewozu powinny być dokonywane i składane zgodnie z regulaminem tej usługi – bezpośrednio do Allegro.pl sp. z o.o. lub danego przewoźnika realizującego zlecenie.

3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Zawarcie i realizacja Umowy Spedycji za pomocą Formularza Zlecenia

 1. W celu zawarcia Umowy Spedycji za pomocą Formularza Zlecenia niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zlecenia Spedycji za pomocą Formularza Spedycji.
 2. Po złożeniu Zlecenia Spedycji Spedytor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zleceniem Spedycji oraz jednocześnie przyjmuje Zlecenie Spedycji do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia Spedycji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zlecenia Spedycji adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zlecenia Spedycji, oświadczenia Spedytora o otrzymaniu Zlecenia Spedycji i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Spedycji między Zleceniodawcą, a Spedytorem.
 3. W przypadku Usługobiorców Pro Spedytor zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Spedycji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

3.3. Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt. 3.5.2. Regulaminu Serwisu – w tym wypadku Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji po otrzymaniu płatności od Zleceniodawcy tytułem Umowy Spedycji. Płatności dokonuje się poprzez stronę serwisu DOTPAY.PL ,gdzie Zleceniodawca zostaje przekierowany po złożonym Zleceniu.

3.4. Przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług  ze Spedytorem naliczana jest opłata aktywacyjna w kocie 29.99 zł netto oraz abonament miesięczny w kwocie 2 zł netto. Umowa o Świadczenie Usług pozwala na przydzielenie większych rabatów cenowych oraz odroczonego terminu płatności na podstawie faktury VAT – zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie o Świadczenie Usług.

3.5. Spedytor udostępnia Zleceniodawcy list przewozowy oraz potwierdzenie nadania Przesyłki z chwilą:

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających Umowę o Świadczenie Usług ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji i zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu, chyba że Umowa o Świadczenie Usług stanowi inaczej.
 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających Umowy o Świadczenie Usług ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje wyłącznie Regulamin Serwisu): z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji, zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu oraz dokonania płatności tytułem Umowy Spedycji zgodnie z Cennikiem.

3.6. Udostępnienie Zleceniodawcy listu przewozowego oraz potwierdzenia nadania Przesyłki następuje poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, udostępnienie ich do pobrania w ramach Konta w zakładce „Lista zamówień” oraz w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.5.1. Regulaminu Serwisu, poprzez udostępnienia ich do pobrania na stronie internetowej Serwisu Internetowego po złożeniu Zlecenia Spedycji.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zleceniodawcy treści zawieranej Umowy Spedycji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Zleceniodawcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu. Treść Umowy Spedycji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.8. Termin i warunki realizacji Usługi Przewozu w ramach zawartej Umowy Spedycji określone są w Regulaminie Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Niezależnie od postanowień Regulaminu Przewoźnika Spedytor wskazuje, iż w przypadku Usług Przewozu realizowanych na palecie (przesyłki paletowe) Przesyłki odbierane są od nadawcy przez Przewoźnika w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze) od momentu zawarcia Umowy Spedycji i dostarczane są odbiorcy Przesyłki w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze).

3.9. Zwrot pobrań następuje maksymalnie do 10 Dni Roboczych od kolejnego Dnia Roboczego po doręczeniu Przesyłki. Czas oczekiwania zależy od Przewoźnika, którym Przesyłka jest wysłana:

 • "UPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot do 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia Przesyłki
 • INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot do 10 Dni Roboczych od momentu doręczenia Przesyłki
 • GEIS PARCEL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot do 10 dni roboczych od momentu doręczenia Przesyłki
 • DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot 10 Dni Roboczych od momentu doręczenia Przesyłki
 • DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot 10 Dni Roboczych od momentu doręczenia Przesyłki
 • FEDEX EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – zwrot 6-7 Dni Roboczych od dnia doręczenia Przesyłki

3.10. Zwrot pobrania Zleceniodawcy może nastąpić na dwa sposoby - w zależności od wyboru Zleceniodawcy - na wskazany przez Zleceniodawcę w Zleceniu rachunek bankowy Zleceniodawcy albo poprzez doładowanie środkami z pobrania wewnętrznej skarbonki Zleceniodawcy w Serwisie w ramach jego Konta. Zleceniodawca może w określić sposób zwrotu pobrania podczas składania danego Zlecenia.

a) zwrot pobrania w przypadku zwrotu bezpośrednio na wskazany przez Zleceniodawcę w Zleceniu rachunek bankowy Zleceniodawcy oznacza przekazanie kwoty pobrania na wskazany rachunek bankowy w terminach wskazanych w pkt. 3.9 Regulaminu;

b) zwrot pobrania poprzez doładowanie środkami z pobrania wewnętrznej skarbonki Zleceniodawcy w Serwisie w ramach jego Konta oznacza, że środki z pobrania nie są przekazywane od razu na konto wskazane przez Zleceniodawcę w terminach wskazanych w pkt. 3.9 Regulaminu, a Zleceniodawca ma w takim wypadku prawo wykorzystać te środki w następujący sposób:

i) zmienić termin wypłaty na późniejszy niż w pkt. 3.9 Regulaminu i zlecić wypłatę na swój rachunek bankowy w zmienionym terminie, w tym także może ustawić wypłaty cykliczne w danym dniu; 

ii) przeznaczyć je na zapłatę wynagrodzenia za usługi Spedytora tytułem wystawionych przez niego faktur (zapłata nie może dotyczyć nowych usług, a jedynie już zrealizowanych) – warunkiem zapłaty za daną fakturę jest jednak posiadanie w skarbonce odpowiedniej ilości środków (brak jest możliwości zapłaty częściowej); 

3.11. Umowa Spedycji może być zawarta także na inne prawem dopuszczalne sposoby, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu – w takim wypadku w zakresie nieuregulowanym przez Spedytora i Zleceniodawcę stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin.

3.12 Zleceniodawca ma możliwość zdefiniowania w ramach swojego Konta domyślnego numeru rachunku bankowego do zwrotu pobrań oraz domyślnego adresu do wysyłki przekazu pocztowego ze zwrotem pobrań możliwych do podania w Zleceniu oraz zabezpieczenia ich zmiany numerem PIN – indywidualnym kodem ustalonym przez Zleceniodawcę.

3.13 Spedytor informuje, że jedną z opłat ponoszonych z tytułu Umowy Spedycji może być opłata paliwowa naliczana przez Przewoźnika - o konieczności jej poniesienia oraz o jej wysokości dla danego Zlecenia, Zleceniodawca składający Zlecenie przez Serwis Internetowy jest każdorazowo informowany (w razie jej występowania) w podsumowaniu Zlecenia, przed jego złożeniem oraz dodatkowo taka aktualna informacja wskazana jest w Cenniku. Zleceniodawcy składający Zlecenie z wykorzystaniem integracji zewnętrznej z Serwisem Internetowym mają wgląd do aktualnej wysokości opłaty paliwowej w Cenniku. Opłata paliwowa może ulegać zmianom w zależności od decyzji danego Przewoźnika, aczkolwiek zmiana nie ma wpływu na już złożone Zlecenia w Serwisie - w takim wypadku obowiązuje opłata w wysokości podanej w Cenniku w momencie jego składania. Więcej informacji o opłacie paliwowej wraz z odesłaniami do stron Przewoźników w tym zakresie zawarte jest w Bazie Wiedzy dostępnej w Serwisie Internetowym.

4. OBOWIĄZKI SPEDYTORA

4.1. Spedytor obowiązany jest za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usług Spedycyjnych zgodnie z zawartą Umową Spedycji. W szczególności Spedytor obowiązany jest do zawarcia Umowy Przewozu zgodnie z Bazą Wiedzy oraz Regulaminem Przewoźnika z wybranym przez Zleceniodawcę Przewoźnikiem i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji złożonym przez Zleceniodawcę. Spedytor nie jest obowiązany do weryfikacji podanych przez Zleceniodawcę wymiarów i wagi Przesyłki będącej przedmiotem Zlecenia, weryfikacja taka jednak może być dokonana przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

4.2. Spedytor obowiązany jest wykonywać Usługi Spedycyjne zgodnie z Umową Spedycji zawartą na podstawie Zlecenia Spedycji złożonego przez Zleceniodawcę oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu, Bazą Wiedzy i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę.

4.3. Spedytor przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Spedycji będzie występował w imieniu własnym.

4.4. Spedytor obowiązany jest zawrzeć Umowę Przewozu Przesyłki z Przewoźnikiem wskazanym przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji i na warunkach określonych w Bazie Wiedzy oraz Regulaminie Przewoźnika, co oznacza że Baza Wiedzy oraz Regulamin Przewoźnika staje się integralną częścią Umowy Spedycji. Baza wiedzy ma pierwszeństwo stosowania przed Regulaminem Przewoźnika w razie ich niezgodności.

4.5. Spedytor obowiązany jest w ramach Konta udostępnić Zleceniodawcy informację o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu oraz umożliwić Zleceniodawcy śledzenie nadanych Przesyłek.

4.6. Spedytor obowiązany jest udzielić Zleceniodawcy informacji o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu za pośrednictwem swojego Biura Obsługi Klienta (dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) po podaniu przez Zleceniodawcę indywidualnego numeru Zleceniodawcy w Serwisie Internetowym (informacja o indywidualnym numerze Zleceniodawcy dostępna jest w ramach Konta w zakładce „Ustawienia”)  oraz imienia i nazwiska Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej w tym zakresie przez Zleceniodawcę.

4.7. Spedytor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pismo wysłane do niego w formie papierowej maksymalnie w terminie 30 Dni Roboczych od daty doręczenia korespondencji.

5. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

5.1. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia z tytułu Umowy Spedycji oraz zwrotu wydatków i opłat, które Spedytor poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy. Wysokość wynagrodzenia, wydatków oraz opłat określa Umowa Spedycji, w tym także Umowa Przewozu, Baza Wiedzy i Regulamin Przewoźnika oraz wskazana jest w Cenniku oraz w Cenniku Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Cennik Przewoźnika stanowi integralną część Cennika Spedytora.

5.2. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi kosztów określonych w Regulaminie Przewoźnika oraz w Cenniku Spedytora i Cenniku Przewoźnika, jakimi został obciążony Spedytor na skutek podania przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji danych niezgodnych ze stanem faktycznym (w szczególności dotyczy to podania niezgodnych ze stanem faktycznym wagi i wymiarów Przesyłki będącej przedmiotem Zlecenia oraz związaną z tym koniecznością uiszczenia dodatkowych dopłat), chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Zleceniodawca odpowiedzialności nie ponosi.

5.3. Zleceniodawca zobowiązuje się nie kwestionować zasadności i wysokości wynagrodzenia, wydatków oraz opłat wskazanych przez Przewoźnika w związku z realizacją Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu. Spedytor jest uprawniony do obciążenia nimi Zleceniodawcy. Brak zgłoszenia przez Zleceniodawcę reklamacji dotyczącej wysokości należności objętych wystawioną przez Spedytora fakturą w terminie 3 dni od dnia wystawienia faktury VAT powoduje brak możliwości późniejszego kwestionowania zasadności i wysokości naliczonych należności – w takim wypadku uznaje się, że Zleceniodawca uznaje należność objętą fakturą co do zasady i co do wysokości i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie określonym fakturą. Zgłoszenie przez Zleceniodawcę reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty w terminie określonym fakturą – dopiero po uznaniu reklamacji za zasadną Spedytor zobowiązuje się do wystawienia stosownej korekty.

5.4. Zleceniodawca jest zobowiązany pobrać potwierdzenie wydania Przesyłki właściwemu Przewoźnikowi lub działającemu w jego imieniu kurierowi wraz z jego podpisem, co daje możliwość dochodzenia praw na podstawie reklamacji.                

5.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do aktywowania Konta wciągu 30 dni od podpisania Umowy o Świadczenie Usług przez nadanie pierwszej Przesyłki, aby zachować przydzielone mu zgodnie z tą umową rabaty.

5.6. Zleceniodawca zobowiązany jest do podawania swojego Numeru Klienta (jest to numer identyfikacyjny, który znajduje się na każdym piśmie wysłanym przez Spedytora do Zleceniodawcy) podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Spedytorem.

5.7. Zleceniodawca obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego Przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

5.8. Zleceniodawca obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminami Przewoźników umieszczonych bezpośrednio na stronach internetowych Przewoźników oraz stosowania się do zasad określonych w tych regulaminach. Odnośniki do Regulaminów Przewoźników dostępne są także pod Regulaminem.

5.9. Zleceniodawca obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:  

 1. podania w Zleceniu Spedycji danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów Przesyłki oraz miejsca dostawy,
 2. przygotowania Przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi właściwie zapakowanej Przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu Spedycji adresem,
 3. wydrukowania, umieszczenia trwale na Przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Spedytora za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
 4. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej Przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku Przesyłki,
 5. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
 6. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki, jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
 7. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

5.10. Zleceniodawca zobowiązany jest korzystać wyłącznie z listu przewozowego udostępnionego mu przez Spedytora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z pkt. 3.6 oraz zgodnie z pkt. 5.9.3. Regulaminu. Zleceniodawca nie jest uprawniony tym samym do samodzielnego wystawiania, wypisywania lub korzystania z ręcznie wypisanego listu przewozowego przez Przewoźnika celem wystawienia Zlecenia Spedycji Spedytorowi. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, Zleceniodawca zostanie obciążony przez Spedytora dodatkową opłatą w wysokości 500,00 zł. Niezależnie od dodatkowej opłaty Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia z tytułu Umowy Spedycji oraz zwrotu wydatków i opłat, które Spedytor poczynił lub poniósł w związku z realizacją tak wystawionego Zlecenia Spedycji. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu dotyczą Zleceniodawców niebędących konsumentami.

 

6. SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy Spedycji jest płatne na następujących warunkach, chyba że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej:

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających Umowę o Świadczenie Usług ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: wynagrodzenie płatne jest na warunkach określonych w tej umowie, a w braku określenia takich warunków zastosowanie znajduje odpowiednio Regulamin Serwisu.
 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających Umowy o Świadczenie Usług ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje wyłącznie Regulamin Serwisu):  wynagrodzenie płatne jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy Spedycji, ale nie później niż przed rozpoczęciem realizacji Usług Spedycji
 3. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazanym przy rejestracji Konta lub przy podpisywaniu Umowy o Świadczenie Usług oraz udostępniony na Serwisie w ramach Konta w zakładce „Faktury”. Zmiana adresu e-mail Zleceniodawcy niebędącego konsumentem w trakcie obowiązywania umowy nie zwalnia go od zapłaty za fakturę z danego okresu rozliczeniowego.

6.2. Zwrot wydatków i opłat oraz zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5.1. oraz 5.2. Regulaminu Serwisu powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wezwania Zleceniodawcy przez Spedytora do ich uiszczenia, chyba że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej.

6.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę Pro Spedytor zastrzega sobie prawo obciążenia Usługobiorcy Pro każdorazowo opłatą dodatkową w wysokości 100 zł z tytułu konieczności podjęcia czynności windykacyjnych (w szczególności wysłanie Usługobiorcy Pro wezwania do zapłaty). Postanowienie to nie narusza prawa Spedytora do dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684) oraz roszczeń na drodze postępowania sądowego i związanym z tym prawem żądania zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego.

6.4. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie, Spedytor ma prawo zablokować Zleceniodawcy dostęp do Konta, a także zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania COD należne Zleceniodawcy, w tym także te niewypłacone ze skarbonki zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu oraz ewentualne korekty w związku z uznanymi reklamacjami, w tym z tytułu przyznanych odszkodowań.

6.5 Zleceniodawca ma możliwość uzgodnienia ze Spedytorem stałych kompensat pobrań COD na poczet faktur, usługa płatna jest 5 zł netto miesięcznie.

6.6 W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie oraz braku uzgodnienia stałych kompensat za każdą wykonaną kompensatę do nieopłaconej faktury zostanie naliczona opłata 5 zł netto.

6.7. W przypadku nie opłacenia faktury po 9-tym  dniu po terminie płatności włączona jest blokada Konta. Dodatkowo przypominamy, że otrzymują Państwo 2 wezwania do zapłaty na adres mailowy podany podczas rejestracji przed blokadą Konta. Opłata za zablokowanie Konta wynosi 30 zł netto.

6.8. Zrealizowanie Usługi Spedycji nieuwzględnione w bieżącym okresie, mogą być rozliczane w okresach następnych. Przewoźnik realizujący Umowę Przewozu ma 180 dni na wystawienie weryfikacji lub korekty do faktury. Data zamówienia na zestawieniu jest datą otrzymania od Przewoźnika informacji odnośnie wystawienia w/w dokumentów dotyczących danego Zlecenia.

6.9. Zwrot środków za niezrealizowane Zlecenie przysługuje w momencie, gdy Przesyłka nie została podjęta przez Przewoźnika do przewozu.

6.10. Spedytor udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (serwis należy do spółki DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych).
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spedytora.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA

7.1. Spedytor jest odpowiedzialny za Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy Spedycji, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

7.2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.

7.3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości Przesyłki były podane przy zawarciu Umowy Spedycji, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

7.4. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych, czy też z tytułu zawartej Umowy Spedycji.

7.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Spedytora/Zleceniobiorcy/Przewoźnika wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Pro tytułem wynagrodzenia z Umowy Spedycji, a w razie braku zawarcia Umowy Spedycji do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik w takim wypadku poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca/Spedytor/Zleceniobiorca/Przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Pro. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie. Regulamin Przewoźnika może przewidywać dalej idące ograniczenia odpowiedzialności, które mają odpowiednie zastosowanie także w stosunku do Spedytora.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI

8.1. Reklamacje z tytułu Umowy Spedycji Zleceniodawca może składać w szczególności za pośrednictwem portalu www.polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zaleca się podanie w powyższym zgłoszeniu jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora.

8.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

8.3.Odpowiedź Spedytora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY PRZEWOZU


9.1. Reklamacja z tytułu realizacji Umowy Przewozu może zostać złożona przez Zleceniodawcę lub odbiorcę Przesyłki – w zależności, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką lub przez inny podmiot wskazany w Bazie Wiedzy lub przez Regulamin Przewoźnika, bezpośrednio u Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewoźnika oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi za wyjątkiem przewoźnika GEIS Cargo, gdzie Reklamacje każdorazowo składa Zleceniodawca, lub za pośrednictwem Spedytora – w tym ostatnim wypadku reklamację składa Zleceniodawca w szczególności za pośrednictwem portalu www.polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

9.2. Zgłoszenie pisemnej reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku terminowego uregulowania należności względem Spedytora.

9.3.Reklamacje są rozpatrywane przez Przewoźników w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przez Przewoźnika poprawności zgłoszenia. Reklamację odnośnie Przewoźnika InPost Zleceniodawca składa bezpośrednio na stronie Przewoźnika. Reklamacje odnośnie pozostałych Przewoźników składane są przez Zleceniodawcę bezpośrednio na portalu www.polkurier.pl. Spedytor udziela pomocy przy składaniu reklamacji Zleceniobiorcy, kiedy na bieżąco zostanie  poinformowany o zaistniałej sytuacji. Zleceniodawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków formalnych w reklamacji do 2 dni od zgłoszenia mu braków reklamacji.

9.4. Po zgłoszeniu pisemnej reklamacji przez Zleceniodawcę jest ona weryfikowana przez Spedytora - weryfikacja następuje w ciągu 2 dni.

9.5. Przewoźnik po zgłoszeniu reklamacji przez Spedytora ma 7 dni na weryfikację przesłanych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może w trakcie rozpatrywania reklamacji poprosić o dodatkowe dokumenty. Zleceniodawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków formalnych w reklamacji do 2 dni od zgłoszenia mu braków reklamacji.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

10.1. Usługobiorca/Zleceniodawca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polkurier.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

10.3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53, poz. 272, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.); Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Usługobiorcą / Zleceniodawcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Usługobiorcą Pro/Zleceniodawcą nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulaminy Przewoźników: