Towary wyłączone z przewozu w GLS

Towary wyłączone z przewozu:

- części samochodowe;
- towary ADR;
- rośliny;
- żywe zwierzęta i owady, organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego, produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.;
- rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej;
- farby, lakiery, kleje, oleje itp.;
- gotówka, karty płatnicze, akcje, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, itp.;
- dokumenty przetargowe, oferty lub umowy handlowe, dokumenty księgowe, dokumenty rozliczeniowe, dokumenty medyczne i ubezpieczeniowe;
- telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach;
- biżuteria, dzieła sztuki, metale szlachetne, antyki;
- znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki;
- szyby, lustra, produkty szklane, ceramiczne;
- broń, amunicja, fajerwerki i materiały pirotechniczne;
- gaśnice;
- szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- alkohole i wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy;
- artykuły szybko psujące się, np. towary spożywcze, towary wymagające temperatury kontrolowanej;
- produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;
- kanistry, zbiorniki, beczki, wiadra, butle, pojemniki dppl (do transportu cieczy m.in. ADR);
- gazy: palne, niepalne, trujące, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, radioaktywne, żrące, niebezpieczne;
- rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska;
- rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
- rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA;
- przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy, rzeczy przewożone pod plombą celną;
- rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych;
- opony w obrocie międzynarodowym;
- rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze;
- instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane;
- rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.;
- towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne);
- paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy lub plaże;
- jakiekolwiek nośniki z danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, z danymi genetycznymi, z danymi biometrycznymi, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub z danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

Czy artykuł był pomocny?

3400 wyświetleń