Przesyłki międzynarodowe - odprawa celna w FedEx

W przypadku przesyłek międzynarodowych wysyłanych poza granicę Unii Europejskiej wymagana jest odprawa celna

Maksymalne wymiary przesyłek międzynarodowych w FedEx
Sposoby pakowania w FedEx
→ Dokumentacja wymagana do odprawy celnej - zapoznaj się z poniższym artykułem, pobierz dokumenty do uzupełnienia, które są zamieszczone pod artykułem.

Pamiętaj, że to nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie dokumentów do odprawy. W przypadku, jeśli przesyłka nie będzie mieć wymaganych dokumentów zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.

Rodzaj dokumentacji oraz naliczane opłaty przez Urząd Celny zależą od kraju docelowego oraz rodzaju wysyłanego towaru. 

Opłaty celne naliczane są zawsze zgodnie z prawem kraju docelowego.

Odprawie celnej podlegają wszystkie towary, nawet te, których nie wysyłasz na sprzedaż (np. próbki, prezenty). W przypadku prezentów o wartości powyżej 45 Euro może pojawić się opłata celna (naliczana zgodnie z prawem kraju docelowego).
Wyjątkiem jest wysyłka dokumentów (jako dokumenty określa się wysyłkę typu “koperta” zawierającą dokument. Dokument oznacza ogólnie tekst pisany ręcznie bądź maszynowo lub tekst drukowany, który nie ma wartości handlowej. Należy jedynie wypełnić etykietę wysyłki, faktura zazwyczaj nie jest wymagana).

Przed wysyłką zobacz, co jest wymagane:

 1. Numer EORI - wymagany w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą. Taki numer możesz z łatwością wygenerować za pomocą strony: https://puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori
 2. Faktura handlowa (lub dla towarów niehandlowych - pro forma) - Twoim obowiązkiem jest prawidłowe uzupełnienie faktury. Pamiętaj sprawdzić, czy faktura zawiera wszystkie informacje, daty i podpisy. 
  W przypadku wysyłki towarów handlowych załącz oryginał faktury. 
  Należy załączyć 3 egzemplarze. 
  Uwaga! Faktura musi być wypełniona w języku angielskim. 

  Co powinna zawierać faktura?
  - numer EORI (niewymagany w przypadku wysyłki próbek, prezentów),
  - pełne dane nadawcy i odbiorcy - nazwy firm, pełne adresy, 
  - nazwę handlową wysyłanego towaru, 
  - kraj pochodzenia towaru, 
  - oznaczenie waluty (np. EUR, PLN, USD),
  - warunki dostawy Incoterms,
  - koszt transportu (jeśli wynika on z warunków dostawy), 
  - cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi handlowe, prezent),
  Przy zwrocie towaru, jeśli istnieje podstawa do ubiegania się o zwrot należności celno-podatkowych, należy dołączyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o zwrot podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz oryginały dokumentów importowych (SAD i faktura) i/lub decyzję urzędu celnego o zwrocie/umorzeniu należności celnych (w oryginale lub kopię poświadczoną). Brak w/w dokumentów oznacza, że wysyłający nie będzie ubiegał się o zwrot należności celno-podatkowych.
  - data i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątka firmowa.
 3. Dowód / świadectwo pochodzenia towaru.
 4. Kody HS - musisz je przypisać towarom. Możesz uzyskać pomoc w ustaleniu kodu tutaj: https://internationalshippingassist.van.fedex.com/en-gb
 5. Dopilnuj, aby wysyłka została nadana zgodnie z przepisami dot. podatku VAT w kraju przywozu. 
  Jeśli importujesz towary samodzielnie, wyznacz podmiot składający deklarację lub IOR w UE.

  Od 1 stycznia 2021 r. nadawcy sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii będą odpowiedzialni za pobieranie i płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC (HM Revenue & Customs) poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.

  W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT ( https://www.gov.uk/vat-registration ). Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną płatność podatku VAT lub poprzez zgłoszenie celne.

  Jeśli Twoja brytyjska firma importuje na terytorium UE we własnym imieniu, musi być zarejestrowanym płatnikiem VAT w UE ( https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-3 ). Zalecamy zrobić to w kraju odprawy.

  Rejestracja VAT w kraju UE: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm 
  Rejestracja VAT w Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk/register-for-vat 
   
 6. Sprawdź, czy wysyłane towary podlegają kontroli granicznej. 
  Jeśli wymagane załącz:
  a) Oryginał upoważnienia dla FedEx:
  Podmiot gospodarczy – upoważnienie powinno zawierać pieczęcie firmowe i imienne oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania eksportera, tj.:
  – osoby, których umocowanie do reprezentacji wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez urzędy gminne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  – przez osoby niefigurujące w ww. dokumentach, jedynie w przypadku załączenia pisemnego pełnomocnictwa, wystawionego dla tych osób przez osoby umocowane do reprezentacji.
  Osoba prywatna – upoważnienie powinno być podpisane imiennie przez eksportera towaru z dołączoną kopią dowodu osobistego.
  b) Oświadczenie eksportera dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
  c) Oświadczenie IATA DGR, że wysyłany przez Państwa towar nie zawiera żadnych substancji, które mogą być niebezpieczne, zgodnie z IATA DGR. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
  d) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  e) Kopie zaświadczeń Regon i NIP.

  7. Zapoznaj się z listą towarów zabronionych.
  Sprawdź, czy w kraju docelowym obowiązują ograniczenia i wyłączenia na wysyłane towary: https://www.fedex.com/pl-pl/shipping/international-prohibited-items.html 

  8. Poinformuj swojego odbiorcę o opłatach celnych i podatkowych, które będzie musiał uregulować. 
  Cła, podatki i opłata za wysyłkę będą domyślnie pobierane od odbiorcy, chyba że nadawca zaznaczy opcję „Pokrywa nadawca” na liście przewozowym. Jeśli odbiorca odrzuci przesyłkę lub odmówi zapłaty, nadawca jest ostatecznie odpowiedzialny za wszelkie cła, podatki i opłaty naliczone od przesyłki.

  Jaka jest różnica między podatkiem od wartości dodanej (VAT) a podatkiem od towarów i usług (GST)?

  W większości krajów obowiązuje podatek krajowy, który jest określany na podstawie wartości towarów i usług. W niektórych krajach, takich jak Kanada, USA, Singapur, Australia czy Nowa Zelandia, ten podatek jest znany jako podatek od towarów i usług lub GST.
  W Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT). Firmy, które są zarejestrowane dla celów podatkowych z podatkiem VAT i objęte pełnym obowiązkiem podatkowym, nie ponoszą kosztów podatku VAT, ponieważ jest to podatek obciążający wydatki konsumentów. W innych krajach ten podatek może być nazywany IVA, TVA, BTW czy AFA, ale zasada jest taka sama.
  Stawki podatku VAT obowiązujące w Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej https://taxation-customs.ec.europa.eu/index_en 

  Uwaga! Wszystkie dokumenty do odprawy celnej umieść w samoprzylepnej koszulce (tzw. kangurek) obok listu przewozowego. W przypadku wysyłki wielopaku dokumenty należy umieścić na przesyłce numer 1. 

  Opłata w okresie szczytu naliczana przez przewoźnika. 
  Dla przewoźnika FedEx obowiązuje tymczasowa dopłata za wszystkie międzynarodowe przesyłki transportowane przez FedEx. Dopłata będzie obowiązywać do odwołania.

  Dopłaty będą miały zastosowanie do przesyłek importowych i eksportowych pomiędzy wskazanymi krajami pochodzenia i przeznaczenia. Szczegółowe informacje znajdują się bezpośrednio na stronie FedEx: https://www.fedex.com/pl-pl/shipping/surcharges/temporary-surcharges.html 

  Komunikat IE599 - wystawiany jest przez przewoźnika automatycznie na adres e-mail podany w upoważnieniu do odprawy celnej. 
   
Czy artykuł był pomocny?

4592 wyświetleń